More

  All you need to know in User-centered design

  The “People factor” is the first and most important factor in the PACT model (People, Activity, Context, Technology).It involves considering the target individuals or groups who will directly use the product. This includes identifying their roles, responsibilities, needs, and expectations, and involving them in the design process to ensure their input is considered.
  By designing with people in mind, projects are more likely to meet stakeholder needs and achieve greater success.


  Physical differences: Human characteristics, abilities and limitations such as age, height, weight, etc.
  Psychological differences: Feelings, people’s psychology and their habits
  Social differences: These are factors in social groups and environments that affect decisions and actions.

  Yếu tố “Con người” là yếu tố đầu tiên và quan trọng trong mô hình PACT (Con người, Hành động, Ngữ Cảnh, Công nghệ). Nó liên quan đến việc xem xét các cá nhân hoặc nhóm mục tiêu sẽ trực tiếp sử dụng sản phẩm. Bao gồm xác định vai trò, trách nhiệm, nhu cầu và kỳ vọng của họ, đồng thời đặt họ vào quá trình thiết kế để đảm bảo đầu giải quyết đúng nhu cầu của người dùng.
  Bằng cách thiết kế xoay quanh con người, các dự án có nhiều khả năng đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan và đạt được thành công lớn.


  Đặc điểm vật lý: Là các đặc điểm của con người, những khả năng cũng như hạn chế như độ tuổi, chiều cao, cân nặng,…
  Đăc điểm tâm lý: Cảm giác, tâm lý của con người và thói quen của họ
  Đặc điểm xã hội: Đó là các yếu tố trong các nhóm xã hội, môi trường tác động đến sự quyết định và hành động.

  Latest articles

  spot_imgspot_img

  Related articles

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  spot_imgspot_img